Saturday, June 27, 2009

மதத்தின் மதம்

நான் தமிழ்மணத்தில் எதேச்சையாக இந்த பதிவை பார்த்தேன்.

....பட்டயத்தையே அனுப்புங்கள்!

நான் கிறிஸ்துவன் ஆகா இல்லாவிட்டாலும், இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இறை தூதர் என நம்புகிறவன்.

"பூமியின் மேல் சமாதானத்தை அனுப்பவந்தேன் என்று எண்ணாதிருங்கள்; சமாதானத்தை அல்ல, பட்டயத்தையே அனுப்பவந்தேன்."


அருமையான வரிகளை கோடிட்டு காட்டியுள்ளார். ஆங்கிலத்தில் எங்கு இருக்கும்?

பட்டயம் = 10 பொது மொழிகள் ( Ten Commandments ) எனவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்!
--
Regards
Vijayashankar

பணிதல்

[நண்பர் அனுப்பிய மினஞ்சலிலிருந்து]

மௌரிய சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னர் அசோகர் வீதிஉலா வந்துகொண்டிருக்கும் போது, எதிரில் ஒரு புத்த பிட்சு வருவதை பார்த்து, ரதத்தை விட்டு இறங்கி சென்று புத்த பிட்சுவின் காலில் நெடுஞ்சாண்கிடையாக விழுந்தார். அவரது சிரம் துறவியின் காலில் பட்டது. துறவி தனது கைகளை உயர்த்தி மன்னனை ஆசீர்வதித்தார்.

இதைப் பார்த்த அமைச்சர், சங்கடப்பட்டு, "ஒரு மண்டலாதிபதி ஒரு பரதேசியின் காலில் விழுவதா? அரச பாரம்பரிய கௌரவம் என்னாவது?" என்று மன்னரிடம் வினவினார்.

அசோகர் சிரித்தார். கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் ஒரு விசித்திர கட்டளையை பிறப்பித்தார்.

"ஒரு ஆட்டுத் தலை, ஒரு புலி தலை, ஒரு மனித தலை, மூன்றும் எனக்கு உடனே வேண்டும். ஏற்பாடு செய்யுங்கள்" என்று.

ஏவலர்கள் நாற்புறமும் பறந்தனர்.

ஆட்டு தலை கிடைக்க சிரமமே ஏற்படவில்லை. இறைச்சி கடையில் கிடைத்து விட்டது. புலி தலைக்கு அலைந்தார்கள். அதுவும் ஒரு வேட்டைக் காரனிடம் கிடைத்தது. மனித தலைக்கு எங்கே போவது? கடைசியில் சுடுகாட்டில் இருந்து ஒரு பிணத்தின் தலையை எடுத்து வந்தனர்.

மூன்றையும் பார்த்த அசோகர், தன அமைச்சர்களிடம் கட்டளையிட்டார். "சரி, இம்மூன்றையும் சந்தையில் விற்றுப் பொருள் கொண்டு வாருங்கள்."

ஆட்டு தலை அதிக சிரமமின்றி நல்ல விலைக்கு விலை போனது. புலித் தலையை ஒரு வேட்டை பிரியரான பிரபு ஒருவர் அதனை வாங்கி தன வீட்டில் அலங்காரமாக பாடம் செய்து மாட்டி வைக்க எடுத்து போனார்.

மீதமிருந்த மனித தலையைப் பார்த்த கூட்டம் அருவருப்புடன் அரண்டு மிரண்டு பின் வாங்கியது. ஒரு காசுக்குக் கூட அதை வாங்க ஆளில்லை. அந்த தலையை இனாமாகவாவது கொடுத்து விட முயன்றும், யாரும் வாங்க முன் வரவில்லை.

இப்போது அசோகர் கூறினார், "பார்த்தீரா அமைச்சரே! மனிதனின் உயிர் போய்விட்டால் இந்த உடம்பு கால் காசுக்குக் கூட பெறாது. இலவசமாக கூட இதை யாரும் தொட மாட்டார்கள். இருந்தும் இந்த உடம்பு உயிர் உள்ளபோது என்ன ஆட்டம் ஆடுகிறது! செத்த பின்பு நமக்கு மதிப்பில்லை என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால், உடலில் உயிர் இருக்கும்போது, தம்மிடம் எதுவும் இல்லை என்றுனர்ந்தவர்கள் தான் ஞானிகள். அத்தகைய ஞானிகளை விழுந்து வணங்குவதில் என்ன தவறு?" என்றார்.எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்தது  [குறள் # 125. அறத்துப்பால் - இல்லறவியல் - அடக்கமுடைமை]

--
ரெகார்ட்ஸ்
விஜயஷங்கர்


Friday, June 26, 2009

Looking for Venture / Investment Funds

I am looking for funding for me venture http://indiarealestventure.com a Saas service for real estate portals with a full fledged back end CRM.

In short, this is a service, any small agent to a big builder, anywhere in the world can utilize under one platform.

Progress to date - CRM prototype is ready, need funds to build the platform for Web2.0 roll out to the tune of $ 1 million, with about 180 months of effort.

Once the platform is ready, can be customized for many other Ecommerce projects.

Please connect with me.


--
Regards
Vijayashankar

Thursday, June 25, 2009

National ID Project for INDIA

I have a very good interest in doing the National ID Project!

I have written about it earlier.

This is like the US Social security number. ( I had suggested like STATE-DISTRICT-CITIZEN_NO )

You can track entire details of a person, and with smart card, you will be able to track emergency info as well.

I am not sure, government will embed a chip in every person, to remove identity faking...

With cloud computing in place, there are enough ways to provide for census ( combine with 2011 budget of census ) and take care of unemployed - educated youth with computer knowledge ( training can be imparted, with my kind of media based training, that I would suggest ) and also from the funds of NREGS and donation under 80G from corporates.

I feel it is a 3 year exercise and I wish to be part of it!


I hope that my experience would give me a chance to participate in it.

--
Regards
Vijayashankar
Bangalore

Tuesday, June 23, 2009

Gemstones and their help

Note - this is for believers. So how does believing help? The Placebo effect theory! Cells are stimulated and good cells are produced, giving good health and eventually, what you want to achieve. Each gem is supposed to produce some magnetic energy, suitable for a person.

But, there are certain Jewellers, trying to squeeze of money from gullible, who fall for tantrums, in hard times.

Also husband and wife should never wear the same type of gemstones together, to get the best results.

*****

The powers of navratna or the 9 gemstones have long been established. How can a blue or a yellow sapphire, a coral, a ruby or an emerald change your life? What will happen if you wear a gemstone? Read here to know more...

1) Blue Sapphire or Neelam
Planet: Saturn
Day to be worn on: Saturday
Metal: Silver
This is one gemstone that should not be worn unless specifically directed by a sound astrologer. Blue sapphire brings mental peace and financial rewards to the afflicted person. It is the fastest working gemstone among the 9 planetary gemstones. It shows benefits within 3 seconds, 3 minutes, 3 hours or 3 days. If proven beneficial, it will resolve major problems, bestow mental peace, clarity of thought, freedom from depression and anxiety. It will cure depressive psychosis, physical ailments and even alcoholism. However, if it proves malefic, the adverse reactions could be anywhere between quarrels, accidents or financial problems. The wearer is sure to get dreams upon wearing the gemstone; judging by the quality of the dreams, one may decide whether to wear or discard the gemstone.

If advised to wear this gemstone, do NOT wear pearl, coral or ruby along with it.

2) Yellow Sapphire or Pukhraj
Planet: Jupiter
Day to be worn on: Thursday
Metal: Gold
Known to be one of the safest gemstones, the yellow sapphire is known to provide financial benefits to the wearer. It attracts fame, health and success to the wearer. This gemstone is also known to treat mild mental disorders and concentration problems. This gemstone should be worn only on the right index finger on a Thursday. Representing the planet Jupiter, it never harms the person who wears it. Yellow sapphire harmonizes and benefits Jupiter, the largest planet in the solar system. Its effects are more like the sun; like the sun, this gemstone spreads across warmth, knowledge and tranquility.

Unless otherwise advised by an expert astrologer, do not wear diamond, blue sapphire, hessonite or emerald along with this gemstone.

3) Red Coral or Moonga
Planet: Mars
Day to be worn on: Tuesday
Metal: SilverRed coral is beneficial in aiding good physical and mental growth, vigour & vitality, monetary gains, social status, marital affairs, and new ventures. It is also effective in helping the wearer overcome inaction, laziness, lack of confidence, difficulties in obtaining property, loss of assets, lack of domestic peace etc. Medically also this gemstone is helpful in curing bronchitis, blood infections, erratic blood circulation, obstructions in physical growth, fatigue, muscle cramps, back pain, chest congestion, fever etc. It should be worn in the thumb, the middle or the ring finger of the right hand.

Do not wear this gemstone without consulting an expert astrologer.

4) Ruby or Manik
Planet: The Sun
Day to be worn on: Sunday
Metal:
Ruby removes financial troubles, imparts prosperity, name and fame, especially in the political sphere and the son is born to the wearer. Ruby gemstones are beneficial to those who aspire to have high positions in office.Health problems like BP problems, diabetes, piles, jaundice, cholera, issues of the heart, brain and eye can be remedied by wearing a ruby. This gemstone should be worn in the ring finger on a Sunday.

It must be remembered that Ruby is not suitable for everyone. If you are advised to wear a ruby, do NOT wear blue sapphire, diamond or hessonite with it.

5) Emerald or Panna
Planet: Mercury
Day to be worn on: Wednesday
Metal: Gold
Emerald gives good health to its wearer. Apart from this, it also makes him wise and intelligent. It increases wealth and property of the person who wears it and blesses him/her with children. It gives protection from the bites of snakes, it also protects the wearer from evil influences. It is also considered beneficial for the eye. This gemstone helps a person in getting rid of insomnia and depression. Be careful, though, as with any other gemstone, a blemished Emerald leads to injuries, deprives happiness from parents, causes mental and physical distress to the wearer.

When advised, it should be worn in the little finger on a Wednesday.

6) Hessonite or Gomed
Planet: Rahu
Day to be worn on: Saturday
Metal: Silver
A pure and transparent Hessonite or gomed gemstone neutralizes the ill-effects of Rahu, removes fear, creates clarity of mind, and helps in spiritual growth. It bestows financial prosperity. It also increases appetite, vitality, confers good health, wealth, happiness and prosperity. It is good for those suffering from allergies, skin disorder, piles, epilepsy, infection of eyes, cold, sinus infection, fatigue, insomnia, and BP problems.

Worn on the middle or little finger of either hand on a Saturday, Hessonite should not be worn with Rubies or Pearls or their substitutes.

7) Diamond or Heera
Planet: Venus
Day to be worn on: Friday
Metal: Gold
It is said that the one who wears a diamond has a luxurious life. Diamond is supposed to enhance the name, fame and artistic quality of the person who wears it according to old beliefs. It also enhances sexual power, cures diabetes, diseases of urine and venereal diseases, skin and uterine diseases. Diamond bestows the wearer a willingness to execute their planned objectives. Diamond also enables the wearer to do good deeds, meriting commendation and acclaim. It also leads one toward spirituality and enables the wearer to meet the challenges boldly in life.

When advised, wear a diamond on a Friday on the middle finger. It should not be worn along with Ruby.

8) Pearl or Moti
Planet: Moon
Day to be worn on:
Metal: Silver
Pearl is used to remove the negative effects of the Moon and it strengthens the mind and increases good sleep and cures insomnia. It also aids in memory enhancement, cures uterine disorders, heart trouble and eye diseases, hysteria and pleurisy etc. It also increases sexual strength, removes melancholy and increases fortune.

9) Cat's Eye or Lahsunia
Planet: Ketu
Day to be worn on: Wednesday
Metal: panchdhatu or a mixture of 5 metals
Cat's eye is useful for eradicating the negative influences of Ketu and diseases induced by Mars. This gemstone protects its wearer from hidden enemies, sudden dangers and diseases. For businessmen, it is a miraculous, result-giving gemstone. It eliminates obstructions and reduces ailments, brings strength, pleasure, bliss, prosperity and children. Lost money is found again and financial situation becomes better by wearing the cat's eye gemstone.

When advised by an expert astrologer, wear it in panchdhatu on a Wednesday on your little finger.